دسته بندی محصولات پزشکی

شرکت های همکار

Boston Scientific

کمپانی بوستون ساینتیفیک آمریکا یکی از بزرگترین کمپانیهای تولید کننده تجهیزات نوین در تجهیزات مصرفی گوارشی ، ارولوژی زنان زایمان و محرکهای سیستم عصبی می باشد.
شرکت ماورای فنون عصر به عنوان نماینده انحصاری این کمپانی در زمینه های مطرح شده فوق می باشند.
بیشتر